Op De Duyvencamp begint de dag met een kringmoment. Tijdens dit kringmoment zingen we liederen, bidden wij en wordt er een bijbelverhaal verteld. Tijdens dit kringmoment is er ook aandacht voor de (dagelijkse) verhalen van de kinderen.

In de ochtenden komen de kernvakken aan bod: rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling. In de middag zijn er lessen Engels, geschiedenis of tekenen. Een deel van onze activiteiten worden buiten / op het plein gegeven. Zo zijn er regelmatig activiteiten waarbij de leerlingen bewegend leren. Twee keer per week krijgen al onze leerlingen gymnastiek. De gymlessen worden gegeven door de eigen leerkracht (groep 1-2) of een vakleerkracht gymnastiek (groep 3-8).

De kinderen van groep 1 en 2 spelen in de klas, op de gang en buiten. Daarnaast is er dagelijks een kringactiviteit waar er aandacht is voor muziek, taal, rekenen of sociaal emotionele ontwikkeling. We leren de leerlingen vanaf groep 1 om zelfstandig te werken en hun activiteiten te plannen. In de middenbouw starten we met een dagplanner, waar de taken van die dag op staan. De leerlingen van de bovenbouw werken met weektaken.

Opvangmogelijkheden (voor meer informatie zie kopje praktische informatie)
De Duyvencamp werkt niet met een dagelijks continurooster. Wel hebben wij voorschoolse opvang (VSO), naschoolse opvang (BSO) en overblijfmogelijkheden (TSO). Hierdoor kunnen onze leerlingen van 7.30 tot 18.30 op school verblijven. De opvang wordt georganiseerd door Partou (VSO en BSO) en Lunchkidz (TSO) en vindt plaats in het schoolgebouw (m.u.v. de voorschoolse opvang).